dimarts, 29 de novembre del 2022
 NOU LLIBRE DEL GRUP EBRE RECERCA

Per a comprendre una mica més la problemàtica del present, passat i un poc el futur del riu i delta de l'EbreISBN: 978-84-09-45371-9

Dipòsit legal: T 1131-2022ÍNDEX

IINTRODUCCIÓ                                                                                                                                                    10

ACTUALITAT: RIUS I DELTES                                                                                                                             24

            Rius i deltes al Mediterrani                                                                                                                    28

            Salinitats al Mediterrani                                                                                                                         32

ACTUALITAT: LA CONCA DE L'EBRE ALS SEGLES XXI - XX                                                                        36

            Cabals hídrics i sòlids al riu Ebre                                                                                                         40

            Glaciarisme, font de recursos hídrics i sòlids                                                                                     54

            Producció i transport de sediments                                                                                                     58

            Inundacions                                                                                                                                            60

            Canvis geomorfològics al curs baix del riu Ebre                                                                                66

ACTUALITAT: CANVIS RECENTS AL DELTA DE L'EBRE                                                                               74

            Canvis ràpids del nivell del mar                                                                                                           80

            Evolució del geosistema litoral                                                                                                            94

            El geosistema eòlic                                                                                                                              114

            El geositema palustre - lacustre                                                                                                         116

            Salinitats al delta                                                                                                                                  122

            Actius antròpics transformadors de geosistemes                                                                            134

ACTUALITAT: EL DARRER MIL·LENNI AL DELTA DE L'EBRE                                                                      146

ACTUALISME: APROXIMACIÓ A L'ORIGEN DEL RIU EBRE                                                                         154

ACTUALISME: LA VALL I DELTA DE L'EBRE (Q4) (0 a -0,018 M.a. aproximadament)                                158

ACTUALISME: EL PLEISTOCÈ. (de -0,018 a -2,58 M.a. aprox.)                                                                     172

            Conseqüències dels períodes glacials - interglacials                                                                       184

            Canvis importants durant el Pleistocè al Baix Ebre (Q3)                                                                  188

            Nivell de terrasssa Q3c                                                                                                                         190

            Nivell de terrassa Q3b                                                                                                                           192

            Nivell de terrasssa Q3a                                                                                                                         194

            Nivells marins de terrasses Q3a                                                                                                           196

            Unitats tabulars Q1 - Q2 al Baix Ebre                                                                                                   198

            Unitat dels cons de dejecció Q2                                                                                                           200

            Unitat tabular de graves silíciques Q1c                                                                                               202

            Unitat tabular de gresos silícics Q1b                                                                                                   206

            Unitat tabular de graves silíciques Q1a                                                                                               208

            Síntesi del Quaternari del Baix Ebre                                                                                                    210

            Paleogeografia de les unitats Q1 i Q2                                                                                                 212

            El Pleistocè a la cubeta de Móra                                                                                                          214

            El Pleistocè a l'entorn d'Ascó - Flix - Riba-roja                                                                                  220

            Aproximació als medis deposicionals durant el Pleistocè                                                               226

            Possibles evidències evolutives d'excavació de les paleovalls del riu Ebre                                 228

ACTUALISME: ELS MATERIALS DEL PLIOCÈ (de -2,58 a -5,333 M.a. aprox.)                                            230

            La unitat Pb de carbonats palustres al Baix Ebre                                                                             232

            La unitat Pa2 de margues blaves al Baix Ebre                                                                                  234

            La unitat Pa1 de graves bioerosionades i arenes al Baix Ebre                                                       236

            La unitat Pd de graves i arenes al Pas de Barrufemes                                                                    244

            Paleogeografia durant el Pliocè al Baix Ebre                                                                                   246

            La unitat Pd de graves i arenes a la cubeta de Móra                                                                       248

            Paleogeografia durant el Pliocè a la cubeta de Móra                                                                       250

            La unitat Pd de graves i arenes a l'entorn de Flix                                                                            252

            Paleogeografia durant el Pliocè a l'entorn de Flix                                                                           254

ACTUALISME: LES ROQUES DEL MIOCÈ SUPERIOR (de -5,333 a -11,63 M.a. aprox.)                            256

            Paleogeografia durant el Miocè superior al Baix Ebre                                                                     262

            La unitat M2a de graves silíciques a la cubeta de Móra                                                                   274

            Paleogeografia durant el Miocè superior M2a a la cubeta de Móra                                                 276

            La unitat M2a de graves silíciques a l'entorn de Flix                                                                        278

            Paleogeografia durant el Miocè superior M2a a l'entorn de Flix                                                      282

            Aconteixements tectònics i ambientals al Mediterrani occidental                                                  284

ACTUALISME: MATERIALS DEL MIOCÈ INFERIOR-MITJÀ (M1). ( de -11,63 a -23,03 M.a. aprox.)           286

            El Miocè (M1) a la cubeta de Móra i corredor de Pinell de Brai                                                       288

            Mioce inferior-mitjà (M1) a la cubeta de Móra, zona de Garcia                                                       290

ACTUALISME: UNITATS GEOLÒGIQUES DE L' OLIGOCÈ-EOCÈ SUPERIOR (de -22 a -35 M.a. aprox.)292

ACTUALISME: EL ROCAM DE L'EOCÈ SUPERIOR - PALEOCÈ. (de -35 a -66 M.a.. aprox.)                     304

ACTUALISME: EVOLUCIÓ PALEOGEOGRÀFICA DEL TRAM FINAL DEL RIU EBRE                               306

            Paleogeogràfia durant la Crisi Salinia del Messinià al Solc de València                                       310

            Relacions de les unitats continentals amb la plataforma de l'Ebre                                               312

ACTUALISME: APROXIMACIONS PALEOGEOGRÀFIQUES DE LA CONCA DE L'EBRE                          316

            Processos geològics de l'Actualitat i de l'Actualisme a la conca de l'Ebre                                  318

            Coneixement del subsòl de la conca de l'Ebre                                                                                328

            Paleogeografia durant el Messinià (6 M.a.)                                                                                      330

            Paleogeografia durant el Tortonià (10 M.a.)                                                                                     332

            Paleogeografia durant el Catià (25 M.a.)                                                                                          334

            Paleogeografia durant el Bartonià (40 M.a.)                                                                                    336

            Paleogeografia durant el Lutecià (45 M.a.)                                                                                      338

UN FUTUR AMB CANVIS GLOBALS                                                                                                            340

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                                               352

AGRAÏMENTS                                                                                                                                                370