divendres, 1 de novembre del 2019

AIGUA SUBTERRÀNIA - AGUA SUBTERRÁNEA

Construcció d’un pou. Maquinària especialitzada. Dibuixar l’estratigrafia
Disposar d’una bona canonada i reixeta adient a les zones permeables
Realitzar diagrafia gamma ray pot ser una bona alternativa
Realització aforament. Canonada i bomba.
Es pot fer un aforament amb cabal continu o escalonat progressiu
Anotar descensos i recuperació del nivell de l’aigua. Fonamental
L’experiència orienta on posar la bomba i la seua potència. Les característiques hidràuliques del pou ens permetran una millor gestió de l’aigua subterrània
Aquí és on entra la necessitat de calcular les característiques. L’aqüífer s’ha d’utilitzar en coneixement. No hi ha prou en bombejar aigua. No s’han de malbaratar els recursos d’aigües subterrànies.
Amb el coneixement de les característiques hidràuliques, es poden conèixer variables com:
Transmissivitat
Coeficient emmagatzematge
Eficiència del pou. Pèrdues de càrrega
Radi influència
Descensos al pou i altres de veïns, valorant impactes
Com respondrà el pou a bombejos continus sense parades
Com respondrà el pou amb bombejos i parades amb recuperació
Quines afeccions tindran altres pous veïns
Qualitat de l’aigua
… … … …
Construcción de un pozo. Maquinaria especializada. Dibujar estratigrafía
Disponer de una buena tubería y rejilla adecuada en las zonas permeables
Realizar diagrafía gama ray, puede ser una buena alternativa
Realización aforo. Tubería y bomba.
Se puede hacer un aforo con caudal continuo o escalonado progresivo
Anotar descensos y recuperación del nivel del agua. Fundamental.
La experiencia orienta donde poner la bomba y su potencia. Las características hidráulicas del pozo nos permitirán una mejor gestión del agua subterránea.
Aquí es donde entra la necesidad de calcular las características. El acuífero se debe utilizar en conocimiento. No hay suficiente en bombear agua. No se deben malgastar los recursos de aguas subterráneas.
Con el conocimiento de las características hidráulicas, se pueden conocer variables como:
Transmisividad
Coeficiente almacenamiento
Eficiencia del pozo. Pérdidas de carga
Radio influencia
Descensos en el pozo y otros vecinos, valorando impactos
Como responderá el pozo a bombeos continuos sin paradas
Como responderá el pozo con bombeos. paradas y recuperación
Qué afecciones tendrán otros pozos vecinos.
Calidad del agua
… … … …

              AIGUA SUPERFICIAL - AGUA SUPERFICIAL

Declaració ús i contaminació de l’aigua (DUCA)
Aigües residuals.
Inundacions.
Contaminació sòls
Declaración uso y contaminación del agua (DUCA)
Aguas residuales.
Inundaciones.
Contaminació de suelos