divendres, 1 de novembre del 2019

AIGUA SUBTERRÀNIA - AGUA SUBTERRÁNEA

Construcció d’un pou. Maquinària especialitzada. Dibuixar l’estratigrafia
Disposar d’una bona canonada i reixeta adient a les zones permeables
Realitzar diagrafia gamma ray pot ser una bona alternativa
Realització aforament. Canonada i bomba.
Es pot fer un aforament amb cabal continu o escalonat progressiu
Anotar descensos i recuperació del nivell de l’aigua. Fonamental
L’experiència orienta on posar la bomba i la seua potència. Les característiques hidràuliques del pou ens permetran una millor gestió de l’aigua subterrània
Aquí és on entra la necessitat de calcular les característiques. L’aqüífer s’ha d’utilitzar en coneixement. No hi ha prou en bombejar aigua. No s’han de malbaratar els recursos d’aigües subterrànies.
Amb el coneixement de les característiques hidràuliques, es poden conèixer variables com:
Transmissivitat
Coeficient emmagatzematge
Eficiència del pou. Pèrdues de càrrega
Radi influència
Descensos al pou i altres de veïns, valorant impactes
Com respondrà el pou a bombejos continus sense parades
Com respondrà el pou amb bombejos i parades amb recuperació
Quines afeccions tindran altres pous veïns
Qualitat de l’aigua
… … … …
Construcción de un pozo. Maquinaria especializada. Dibujar estratigrafía
Disponer de una buena tubería y rejilla adecuada en las zonas permeables
Realizar diagrafía gama ray, puede ser una buena alternativa
Realización aforo. Tubería y bomba.
Se puede hacer un aforo con caudal continuo o escalonado progresivo
Anotar descensos y recuperación del nivel del agua. Fundamental.
La experiencia orienta donde poner la bomba y su potencia. Las características hidráulicas del pozo nos permitirán una mejor gestión del agua subterránea.
Aquí es donde entra la necesidad de calcular las características. El acuífero se debe utilizar en conocimiento. No hay suficiente en bombear agua. No se deben malgastar los recursos de aguas subterráneas.
Con el conocimiento de las características hidráulicas, se pueden conocer variables como:
Transmisividad
Coeficiente almacenamiento
Eficiencia del pozo. Pérdidas de carga
Radio influencia
Descensos en el pozo y otros vecinos, valorando impactos
Como responderá el pozo a bombeos continuos sin paradas
Como responderá el pozo con bombeos. paradas y recuperación
Qué afecciones tendrán otros pozos vecinos.
Calidad del agua
… … … …

              AIGUA SUPERFICIAL - AGUA SUPERFICIAL

Declaració ús i contaminació de l’aigua (DUCA)
Aigües residuals.
Inundacions.
Contaminació sòls
Declaración uso y contaminación del agua (DUCA)
Aguas residuales.
Inundaciones.
Contaminació de suelos

 
dimarts, 29 d’octubre del 2019

Nova web del Grup EbreRecerca

Podreu valorar Qui som
Les nostres publicacions
Altres publicacions i treballs
Col·laboracions
Galeria amb activitats


diumenge, 10 de març del 2019STOP PLASTIC
STOP PLÁSTICOS
22 de març dia internacional de l'aigua
22 de marzo día internacional del agua
22nd of March "World Water Day"


Tres suggerències
FES SALUT, beu aigua de l’aixeta
RESPECTUÓS AMB EL MEDI, no compris garrafes de plàstic
NO MALVARATES LA BUTXACA, estalvia més de 700 €/any


Una recomanació
Instal·lat un filtre de carbó actiu granular, l’aigua de l’aixeta és potable, deixarà de tenir gust a clor, eliminaràs derivats del clor, plaguicides i alguna que altra substància...
Demana al teu ajuntament la publicació d’analítiques d’aigua, NO COMPRES PLÀSTIC

Grup EbreRecerca
2019

Tres sugerencias
HAZ SALUT, bebe agua del grifo
RESPECTUOSO CON EL ENTORNO, no compres garrafas de plástico
NO DERROCHES EL BOLSILLO, ahorra más de 700 €/año

Una recomendación
Instálate un filtro de carbón activo granular, el agua del grifo
es potable, no tendrá gusto de cloro, eliminarás derivados del
cloro, plaguicidas y alguna que otra sustancia...
Pide a tu ayuntamiento la publicación de análisis de agua, NO COMPRES PLÁSTICO

Grup EbreRecerca
2019Three suggestions
BE HEALTHY, drink tap water
BE RESPECTFUL WITH THE ENVIRONMENT, don't buy plastic bottles
DON’T WASTE MONEY, drinking tap water at home you can safe as much as 700€ per year

A recomendation
Tap water is safe and healthy, the bad taste can easy be improved by using a water filter. Install a granulated active carbon (GAC) filter. You will eliminate chlorine derivates, pesticides and other substances.
Ask your town hall for the publication of water analyzes, DON’T BUY PLASTIC.

Grup EbreRecerca
2019
dimarts, 22 de gener del 2019

Neogene-Quaternary onshore record in the lower Ebro river
incised palaeovalley (Ebro margin, Catalan Coastal Range, NE
Iberia)
Geologica Acta, Vol.16, Nº 3, September 2018, 265-292, I-XII
DOI: 10.1344/GeologicaActa2018.16.3.3

A. ARASA-TULIESA(1) and L. CABRERA(2)

(1)Grup EbreRecerca
C/ Rosa Molas 25A, 2B, 43500 Tortosa, Catalonia, Spain. E-mail: arasa44@gmail.com

(2)Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències de la Terra. Departament de Dinàmica de 
la Terra i de l’Oceà. Institut de recerca Geomodels. Grup de Recerca Consolidat de Geodinàmica i Anàlisi de Conques. C/ Martí Franquès s/n 08028 Barcelona, Catalonia, Spain. E-mail: lluis.cabrera@ub.eduA B S T R A C T. The lower Ebro is a bedrock-alluvial mixed incised valley with a persistent degradational stacking architecture developed from latest Serravallian(?) to Holocene. This degradational pattern was probably controlled by isostatic rebound in NE Iberia and punctuated by major relative sea level changes that temporally accentuated or attenuated the palaeovalley entrenchment and sediment retention. Six allostratigraphic units in the palaeovalley constitute the onshore record of its evolution and the opening and connection of the Ebro Basin with the Mediterranean. This paper deals with the analysis and reinterpretation of these units in order to precise the sequence of events that took place on the onshore part of the Catalan continental margin during the Ebro River drainage entrenchment. Plausible chronology and palaeogeographic evolution of the Neogene-Quaternary drainage incision in the lower Ebro are also proposed. The early evolutionary stages of the incised palaeovalley (Latest Serravallian?-Tortonian-Early Messinian, from 11.63–9? to near 5.6Ma) were dominated by entrenchment and intense sediment transfer from the onshore to the offshore zones (erosion surface S2). These processes were only punctuated by the sedimentation of the alluvial palaeovalley unit M2 (late Messinian). The polygenetic onshore erosion surfaces S2 and S3 are linked here with the onshore erosive processes that fed the sedimentation of the terrigenous shelf-slope system of the offshore Castellón group and considered coeval with the offshore Messinian erosion surfaces (reflectors M and m). During a further evolutionary stage (Pliocene to Early Pleistocene from 5.3 to approximately 2Ma) the Early Pliocene major Mediterranean reflooding caused some sediment retention in the incised palaeovalley (sedimentation of unit P) but sediment transfer into the offshore remained very effective. In the last evolutionary stage (Early Pleistocene-Holocene, from 2Ma to present) the palaeovalley became again mainly degradational (generation of erosion surfaces S4 to S6 and sedimentation of stepped alluvial terraces Q1-2 to Q4). The onshore stratigraphic record, including the allostratigraphic units P and Q1-2 to Q4 and the related bounding surfaces S3 to S6, is correlated with the sedimentation of the terrigenous shelf-slope system of the offshore Ebro group.

KEYWORDS NW Mediterranean. Ebro Basin opening. Onshore erosion surfaces. Late Miocene (Tortonian and Messinian).